Sataman säännöt

Satamamääräykset sekä venepaikkojen ja talvisäilytyspaikkojen vuokrasopimusehdot


Nämä määräykset on laadittu noudatettavaksi Joutsenon Veneseura ry satama-alueella, Poijutie 4, 54100 Joutseno.


Vuokrasopimuksen ehdot:

1. Vuokrasopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun vuokralainen on varannut vene- ja/tai talvisäilytyspaikan ja maksanut paikan vuokran Joutsenon Veneseuran varausjärjestelmän kautta sekä veneseura on hyväksynyt varauksen.

2. Venepaikan vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi jatkuvana veneilykausi kerrallaan edellyttäen, että veneilykauden vuokra on maksettu vuosittain 30.4. mennessä. Veneilykausi venelaiturialueella alkaa 1.5. tai kun alueen kunnostustyöt on suoritettu ja kausi päättyy 30.11.
Talvisäilytyspaikan vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi jatkuvana kausi kerrallaan edellyttäen, että vuokra on maksettu vuosittain 30.9. mennessä. Talvisäilytyspaikalla saa säilyttää venettä 1.9.-30.6. välisenä aikana. Poikkeavasta säilytysajasta on sovittava kirjallisesti satamakapteenin kanssa.

3. Vuokralaisen on ilmoitettava itseään ja venettään koskevat henkilö-, osoite- ja muut yhteystiedot. Tiedot ilmoitetaan varausjärjestelmään. Osoitteen ja muiden tietojen muuttumisesta on välittömästi ilmoitettava varausjärjestelmään. Joutsenon Veneseura ry voi perustellusta syystä luovuttaa tiedot edelleen viranomaisille.

4. Veneseuralla on oikeus antaa vuokralaiselle tiedoksiannot, ilmoitukset ja kehotukset lähettämällä ne kirjallisesti vuokraajan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiin tai laskutusosoitteeseen. Tiedoksiannon katsotaan tällöin saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen.

5. Venetrailereita ei saa säilyttää autoille varatuilla pysäköintipaikoilla. Venetrailereille on osoitettu oma pysäköintialue.

6. Roskia saa sijoittaa vain niitä varten varattuihin astioihin. Veneseuralla on oikeus vuokralaisen kustannuksella poistaa alueelle tuotu tai sinne kuulumaton irtain omaisuus toimittamalla arvoton tavara hyötyjäteasemalle tai muutoin hävittämällä soveltuvalla tavalla.

7. Mikäli laituripaikka vuokraa ei makseta 30.4. mennessä, vuokraoikeus raukeaa ja kyseinen venepaikka vapautuu uudelleen vuokrattavaksi. Mikäli vuokralainen rikkoo tai laiminlyö näissä sopimusehdoissa mainitut velvollisuutensa tai velvoitteensa, voi veneseura purkaa vuokrasopimuksen varoituksen annettuaan. Maksettua venepaikkamaksua ei palauteta.

8. Mikäli vuokralainen haluaa irtisanoa vuokrasopimuksen veneilykauden jälkeen, on tämä tehtävä kirjallisesti 30.4. mennessä. Jos vuokralainen irtisanoo sopimuksen kesken vuokrakauden, laituripaikan maksua ei palauteta.

9. Vuokralainen saa kiinnittää veneensä vain hänelle vuokrattuun venepaikkaan.

10. Veneseura pidättää itselleen oikeuden venepaikkojen muuttamiseen ja vaihtamiseen. Veneseuralla on oikeus kesken vuokrakauden osoittaa veneelle toinen paikka, joka on veneen ominaisuudet huomioiden (koko, syvyys) soveltuva.

11. Vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa tai vuokrata venepaikkaa kolmannelle osapuolelle.

12. Venettä ei saa säilyttää venepaikalla veneilykauden ulkopuolella. Veneseuralla on oikeus poistaa veneilykauden ulkopuolella venepaikalla oleva vuokraisen vene tämän kustannuksella. Veneseura ei vastaa veneilykauden ulkopuolella venepaikalle jätetylle tai tuodulle veneelle laiturin rakenteiden tai kiinnityslaitteiden huollon, korjauksen tai rikkoutumisen, tai muun takia tapahtuvista vahingoista tai vaurioista.

13. Venettä laituriin kiinnitettäessä ja sitä irrotettaessa sekä veneen laiturissa kiinni ollessa, on noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja veneen sivuilla käytettävä riittävästi suojaimia. Vene on kiinnitettävä laituriin huolellisesti ja pitävästi sekä käytettävä tarvittaessa joustimia kiinnitysköysissä.

14. Veneen säilyttäminen venepaikalla sekä vesillä liikkuminen venelaiturialueella tapahtuu vuokralaisen omalla vastuulla. Veneseura ei korvaa venepaikan käyttämisestä aiheutuvia vahinkoja muuta kuin vahingonkorvauslain perusteella. Laitureissa, rakenteissa sekä niihin kuuluvissa laitteistoissa havaittavista vaurioista tai vioista tulee välittömästi ilmoittaa veneseuralle.

15. Veneseura ei vastaa venelaiturialueella mahdollisesti vuokralaiselle aiheutuvista vahingoista, esimerkiksi alueelle pysäköityjen ajoneuvojen tai alueella olevien veneiden ilkivaltavahingoista tai sääolosuhteiden aiheuttamista vahingoista.

16. Veneseuralla on oikeus poistaa ja tarvittaessa siirtää veneilykaudella väärin kiinnitetyt veneet (esim. väärällä venepaikalla tai maksutta olevat veneet), luvattomat rakenteet (esim. laiturille luvatta tehdyt rappuset) ja korjaustöiden tiellä olevat veneet ja rakenteet. Vuokralaisella ei ole oikeutta kiinnittää laitureihin mitään johtoja, rakennelmia tai laitteita eikä laitureilla saa säilyttää mitään irtainta.

17. Veneseuralla on oikeus poistaa vene talvisäilytysalueelta maksamattoman vuokran vuoksi. Veneseuralla on oikeus tarvittaessa siirtää talvisäilytyspaikalla oleva vene virheellisen sijoittelun tai toiminnallisen tarpeen vuoksi.

18. Talvisäilytyspaikka irtisanotaan 31.8. mennessä. Jos vuokralainen irtisanoo sopimuksen kesken vuokrakauden 1.9. - 30.6. maksua ei palauteta.